Мөрний гэмтэлийн сендром

Мөрний гэмтэлийн сендром

Мөрний гэмтэлийн сендром нь мөрөө хөдөлгөх болгонд мөрний шөрөмсөнд даралт очин үр дүнд нь шөрмөс болон бүрхүүл уутанцарын бэртэл үүсэгдэг өвчин юм. Мөрний гэмтэлийн сендромтой өвчтөн нь мөрөө хөдөлгөх болгондоо өвчин мэдэрдэг болдог.

Юу мөрний гэмтэлийн сендромтой болход нөлөөлдөг вэ?

Хүнд зүйл өргөх, арчиж цэвэрлэх ажил хийх, удаан хугацаанд компютер дээр ажиллах, усанд сэлэх болон мөрөнд муугаар нөлөөлөх бусад дасгал хийх.

Үндсэн шинж тэмдэг нь юу вэ?

Мөрний гэмтэлээс үүдэлтэй сендромтой өвчтөн нь гараа өргөх юм уу толгойноос дээш гараа өргөхдөө юм уу эсвэл хажуугаараа хэвтэх нөхцөлд өвдөлт юм уу гарын хүч сулрахыг мэдэрдэг.

Ямар эмчилгээ байдаг вэ?

• Огцом хүчтэй өвдөлттэй үед амрах, үрэвсэлийн эсрэг эм уух, физик эмчилгээ зэрэг нь өвдөлтийг намдаахад үр дүнтэй.
• Хэрэв шинж тэмдэг нь үргэлжлэх юм бол үений гадна хэсгийн ясанд эмчилгээ хийж шөрмөс гэмтэхээс сэргийлэх мэс засал хэрэгтэй болох магадлалтай.
• Дунджаар энэ эмчилгээг хийхэд  30 орчим мин болдог бөгөөд эмчилгээний дараа богино хугацаанд хэвтэн эмчлүүлэх хэрэгтэй .

 

Эрүүл мөр

Мөрний гэмтэлээс үүдэлтэй сендром