Физик эмчигээ

Физик эмчигээ

Физик эмчигээ нь нөхөн сэргээхийн төлөөхи ЭМ-ийн эмчилгээ тул халуун, гэрэл, тог, ультра саунд, болон дасгал хөдөлгөөн ашиглан эмчилгээ хийх арга юм

Сryonic treatment

Эмчилгээ хэрэгтэй хэсэгт нүүрстөрөгчийн газ цацаж огцом хөргөн хийдэг эмчилгээ бөгөөд өнгөн хэсгийн хялгасан судасыг идвэхижүүлдэг эмчилгээний арга юм.

ESWT эмчилгээ

Үрэвсэлтэй хэсэгт цахилгаанаар дамжуулан шок өгч өвдөлтийг багасган цусны эргэлтийг сайжруулан эдгэрэлтэнд нөлөөлдөг эмчилгээний арга юм.

ESMA

Мэдрэл болон булчин, үений өвчинд хэргэлдэг эмчилгээ бөгөөд ESWT-ны цахилгааны эмчилгээ болон гараар хийх эмчилгээтэй хамтарсан эмчилгээ болно.

Нанүри эмнэлэг нь тухайн өвчтөнд тохирсон өвдөлтийн эсрэг эмчилгээ ба нөхөн сэргээх эмчилгээний системээр өвчтөнд эдэгхэд туслаж байна.