Бага зүсэлтэт нурууны мэс засал

Бага зүсэлтэт нурууны мэс засал

Бага зүсэлтэт нурууны бэхэлгээт мэс засал нь нэг болон үүнээс олон нурууны ясыг урдны аргатай харьцуулхад маш бага хэмжээний зүсэлт хийж бэхлэх мэс засал юм.

Дэвшилтэт бага зүсэлтэт нурууны мэс засал

• Үр дүнтэй бүсэлхий нурууны өвчин намдаалт
• Нийт нөхөн сэргэх хугацаа богино
• Бага хэмжээний зүсэлт
• Урдны нурууны мэс засалтай харьцуулхад богино хэмжээний хэвтэх хугацаа

최소침습 척추유합술의 적용 질환

• 허리디스크
• 척추분리증
• 척추관협착증
• Нуруу илүү хөдөлгөөнтэй болсон үед

Нэмэлт: Бага зүсэлтэт нурууны бэхэлгээт мэс засал нь бага зэргийн нурууны гулсалттай болон нүдээр шууд харагдах хэмжээний биш нурууны өөрчлөлтэй үед л хийх боломжтой.